Skip to main content

De Curaçaose Beleggingsvennootschap

Enige tijd geleden zijn er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het landschap van vennootschappen op Curaçao. Per 1 juli 2018 heeft de Curaçaose Beleggingsvennootschap (CBV) namelijk de vrijgestelde vennootschap vervangen. De bestaande vrijgestelde vennootschappen werden per 1 januari 2019 (van rechtswege) omgezet naar een CBV.

Maar wat houdt dat nu precies in? Om u een accuraat overzicht te verschaffen zetten wij de belangrijkste zaken in dit blog voor u uiteen.

Het verzoek

Allereerst moet de vennootschap een verzoek indienen bij de Inspecteur der Belastingen om zich te kwalificeren als een Curaçaose beleggingsvennootschap. Deze vennootschap dient op Curaçao te zijn gevestigd, dient een in aandelen verdeeld kapitaal te hebben én moet gedurende het boekjaar zonder onderbrekingen voldoen aan een aantal voorwaarden.

De voorwaarden

1.
het bestuur van de vennootschap houdt een register bij waarin de namen en adressen van de uiteindelijke gerechtigden van de vennootschap zijn opgenomen;

2.
het bestuur van de vennootschap bestaat uitsluitend uit één of meerdere in Curaçao wonende natuurlijke personen of in Curaçao gevestigde gecertificeerde trustbedrijven dan wel bestuurders van gecertificeerde trustbedrijven en overige bij deze trustbedrijven werkzame personen;

3.
Het bestuur van de vennootschap maakt jaarlijks een jaarrekening op die door een door de algemene vergadering benoemde onafhankelijke deskundige wordt gecontroleerd en binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar van een goedkeurende verklaring wordt voorzien. Deze verklaring bevat tevens een bevestiging dat de vennootschap heeft voldaan aan de vereisten als genoemd in onderdelen 1 tot en met 6. Voorts stelt de onafhankelijke deskundige de verklaring op, indien door de vennootschap in het betrokken boekjaar dividenden zijn genoten;

4.
De statutaire doelstelling van de vennootschap en haar feitelijke werkzaamheden bestaan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend uit het verrichten van kredietuitzettingen, beleggingen in effecten en deposito’s of het ontwikkelen en exploiteren van intellectuele en industriële eigendomsrechten en soortgelijke vermogensrechten of gebruiksrechten;

5.
de vennootschap is niet een bank of soortgelijke kredietinstelling, onderworpen aan het toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten, dan wel een verstrekker van bankkredieten aan het publiek; en

6.
de vennootschap heeft een reële aanwezigheid;

De prijs is wat je betaalt, de waarde is wat je krijgt.

Warren Buffet

Reële aanwezigheid

Onder reële aanwezigheid wordt verstaan dat een vennootschap of concern:

a.
een bij de aard en omvang van de activiteiten van de vennootschap dan wel het concern passend aantal gekwalificeerde voltijd lokale werknemers, al dan niet in dienstbetrekking heeft; en

b.
een bij de aard en omvang van de activiteiten van het lichaam dan wel het concern passend bedrag aan jaarlijks terugkerende lokale operationele kosten heeft. Deze zogenoemde activiteitentoets is zowel van toepassing op de feitelijke als de statutaire activiteiten van de vennootschap. Derhalve is van belang om te onderkennen dat de doelomschrijving van de vennootschap conform haar notariële akte van oprichting in overeenstemming moet zijn met de feitelijke activiteiten.

Ruling aanwezigheid

De vennootschap kan een ruling aanvragen bij de Inspecteur der Belastingen waarin deze aangeeft in hoeverre de vennootschap geacht kan worden reële aanwezigheid te hebben op Curaçao.

Onder een ruling wordt verstaan vooraf gemaakte afspraken tussen de vennootschap en de Inspecteur omtrent hoe bepalingen van de belastingverordening zullen worden toegepast op een specifieke situatie, een verrichting of een transactie.

Wanneer men er niet helemaal zeker van is dat men voldoet aan de belangrijke eis van reële aansprakelijkheid is er voor de vennootschap dus een mogelijkheid om dit vooraf uit te zoeken.

Belastbare winst

De belastbare winst van de Curaçaose Beleggingsvennootschap wordt onderworpen aan een tarief van 0%.

Resumé

Wanneer u met specifieke vragen zit over de rechten en plichten van de CBV kunt u altijd bij onze partner IQEQ terecht. Zij kunnen al uw vragen omtrent dit onderwerp beantwoorden.

Wordt het niet eens tijd om te kijken wat Tax Solutions Curaçao voor uw bedrijf kan betekenen? Neem eens vrijblijvend contact met ons op.

Vond u dit interessant, deel dit blog dan met anderen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.